12V DC to 230v AC 50 Hz - Dalens Elektronikkservice AS
12V DC to 230v AC 50 Hz

Modellbetegnelse HQ-INV150W/12
Porto 150,-